Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sp218.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Skiba, adres e-mail: sp218@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228120393. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Do budynku Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki  w Warszawie prowadzą 4 wejścia oznaczone literami A, B, C i D.
 • Do wejść oznaczonych literami A i B prowadzą dwie ścieżki chodnikowe, jedna od ul. Kajki, druga od ul. Odrodzenia. Do obu wejść prowadzą schody.
 • Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków do poziomu wiatrołapu, gdzie znajdują się schody bez podjazdu: po prawej stronie znajdują się schody do szatni, na wprost znajdują się schody do wejścia do głównego holu. Na głównym holu po lewej stronie znajduje się sekretariat szkoły.
 • Rozwiązanie alternatywne: przez oszklone drzwi w wiatrołapie można wezwać osoby będące na holu głównym i poprosić o stosowną pomoc przy pokonaniu schodów przy wejściu do budynku.
 • Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd dla wózków. Wejście umożliwia dostanie się do wiatrołapu i dalej do holu głównego. W wiatrołapie po lewej stronie znajduje się domofon przeznaczony do kontaktu z nauczycielami świetlicy i oddziału przedszkolnego. W holu głównym po prawej stronie znajduje się portiernia. Z holu w części B można bez żadnych przeszkód ciągiem komunikacyjnym dostać się do sekretariatu szkoły znajdującego się w części A.
 • Do wejścia oznaczonego literą C można dostać się z terenu zielonego szkoły, do którego prowadzą trzy stopnie nie posiadające podjazdu dla wózków inwalidzkich ani barierek. Wejście przeznaczone jest dla nauczycieli oraz uczniów, którzy korzystają z boisk szkolnych, placu zabaw lub terenu zielonego szkoły.
 • Do wejścia oznaczonego literą D można dostać się od strony boisk. Do wejścia prowadzą schody posiadające barierki z obu stron ale nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście przeznaczone jest dla pracowników, dostawców, osób wynajmujących salę gimnastyczną lub boiska.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W głównej części szkoły (wejście A) istnieją 4 kondygnacje- piwnica z szatnią, parter, I piętro i II piętro.
 • W nowej części szkoły (wejście B) istnieją 2 kondygnacje – parter i I piętro.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze w głównej części budynku (blisko wejścia A). 
 • W budynku nie ma windy.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma pętli indukcyjnych i pochylni. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników znajdujących się przy wejściach A i B.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego automatycznego tłumacza on-line.

 

Data dodania: 2021-03-24 14:09:52
Data edycji: 2023-08-03 14:14:40
Ilość wyświetleń: 2760

Szkoła to miejsce, w którym się uczymy

 

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej