Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury bezpiecznego powrotu do szkoły

Procedury bezpieczeństwa i ochrony przed zakażeniem COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki
od 18 stycznia 2021 r.

(Plik PDF do pobrania poniżej)

 

 1. Działania wdrożone od 18 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nauki i pracy w okresie pandemii
 • Szkoła stosuje zalecenia i rekomendacje wydawane przez GIS, MZ i MEN. Poniższe procedury i zasady mogą być zmieniane w przypadku zmiany zaleceń wydanych przez te organy.
 • Szkoła posiada dwa oddzielnie wejścia i szatnie dla uczniów klas 0-3 (wejście B i szatnia w nowej części szkoły) i uczniów klas 4-8 ( wejście główne A, szatnia w podziemiach).
 • Wejścia dozorowane są przez pracowników obsługi od godz. 7:00-9:00 i od godz. 14:00, w pozostałym czasie szkoła jest zamknięta - należy używać przycisku przywołującego.
 • Przy wejściach A i B oraz w innych miejscach szkoły (hole, wejścia do sal, toalet) zostały umieszczone tablice informacyjne z numerami telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i służb medycznych z odpowiednimi procedurami, których należy bezwzględnie przestrzegać.
 • Wchodzący do szkoły są obowiązani zdezynfekować dłonie, mieć założone maseczki (przyłbice). Sale lekcyjne, łazienki, szatnie i wejścia zaopatrzone są w pojemniki z płynem dezynfekującym, zasady ich użycia opisują przedstawione procedury.
 • Zróżnicowane zostają godziny spędzania przerw lekcyjnych dla uczniów klas 0 -3, aby ograniczyć kontaktowanie się uczniów z różnych klas.
 • Wprowadzono ograniczenia zmiany sal na zajęcia lekcyjne, uczniowie będą się uczyć w tych samych salach w miarę możliwości przez 3-4 lekcje. – po powrocie do nauki stacjonarnej.
 • Obowiązkowe będzie systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych oraz dezynfekowanie blatów, poręczy i innych powierzchni dotykowych. Wprowadzony został codzienny monitoring prac porządkowych i dezynfekcji pomieszczeń.
 • Usunięto z sal sprzęty i pomoce dydaktyczne nie nadające się do dezynfekowania.
 • Źródełko wody pitnej zostało wyłączone do odwołania.
 • Wyznaczono miejsce do odizolowania ucznia lub pracownika w przypadku podejrzenia choroby (izolatkę).
 • Ogranicza się wejścia do szkoły osób z zewnątrz –godzin przyjęć interesantów w księgowości i sekretariacie od 7:50 do 9:00 oraz od 14.00 do 15:50. Zalecamy komunikację za pomocą dziennika Librus, poczty elektronicznej szkoły lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe na stronie internetowej sp218.pl
 • Zaleca się, aby dzieci wchodziły na teren szkoły bez opieki rodziców. Wszyscy uczniowie muszą mieć założone maseczki (lub inną skuteczną ochronę ust i nosa).
 • Rodzic, który z ważnych, uzasadnionych przyczyn musi odprowadzić dziecko do szatni zobowiązany jest do zakrycia nosa i ust, zachowania dystansu i maksymalne skrócenie czasu przebywania w budynku szkoły. Pozostałe osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek wpisania do „Dziennika wejść” swoich danych oraz celu wizyty, muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracownika szkoły, który pokieruje wejściem na umówione spotkanie.

 

 1. Organizacja pracy w Szkole od 18 stycznia 2021 klasy I-III w wariancie tradycyjnym (stacjonarnym):
  1. Uczniowie
 • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Uczniowie zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad  higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce (ew. i zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Szkoła nie udostępnia uczniom wspólnych podręczników, przyborów szkolnych.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 • W szkole oraz w drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać  wytycznych GIS  dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Uczniowie zobowiązani są nosić maseczki  od momentu wejścia do szkoły do wyjścia z  szatni, rekomendowane jest również noszenie maseczek podczas przerw lekcyjnych.
  Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki uczniowie wrzucają do wyznaczonych pojemników.
 • W maseczki i rękawiczki oraz inne środki ochrony osobistej uczniów mają obowiązek zaopatrzyć ich
 • Uczniowie powinni być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Uczniowie zajmują wyznaczone przez wychowawcę miejsca w salach lekcyjnych i nie zmieniają ich bez zgody nauczyciela.
 • Aby ograniczyć spotykanie się dużych grup uczniów, uczniowie rozpoczynający zajęcia od godziny 8:00 przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny:
  1. Klasy 0 – godz. 7:30 – 8:00 – wejście B
  2. Klasy Ia, IIa, IIIa - do godz. 7:45 – wejście B
  3. Klasy Ib, IIb, IIIb, – godz. 8:00 – wejście B
  4. Klasy Ic, IIc, IIIc, IIId – godz. 8:15– wejście B

Dzieci mają wyznaczone miejsca w otwartych szafkach w szatni.

Pozostali uczniowie, którzy w porozumieniu z nauczycielami będą wchodzili na teren szkoły, przychodzą na 5 minut przed umówioną godziną i korzystają z wejścia A.

W szatni każdy uczeń  klas IV – VIII ma przydzieloną indywidualną szafkę na ubrania.

10) Uczniowie mają obowiązek jak najszybciej opuścić szatnię i udać się do wyznaczonych sal (stref oczekiwania na zajęcia). Zabronione jest gromadzenie się w szatni. Uczniowie nie będą mogli schodzić do szatni w trakcie przerw i zajęć bez opieki nauczyciela.

 • Ograniczenia w korzystaniu z toalet:
 1. Toalety na parterze przeznaczone są wyłącznie dla dzieci z klas 0-I,
 2. Podczas przerw wyznaczonych dla poszczególnych klas z toalet na I piętrze korzystają uczniowie klas II-III
 3. Uczniowie pozostałych klas korzystają wyłącznie z toalet na II piętrze.

 

 • Każdy uczeń, który zauważy u siebie niepokojące objawy chorobowe powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej.

 

 • Uczniowie mają bezwzględny obowiązek stosowania się do ustalonych zasad oraz poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 1. Rodzice, opiekunowie
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w uzasadnionych przypadkach wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły ( strefa oczekiwania przy wejściach A, B), zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i pracownika szkoły minimum 1,5 m
 3. przestrzeganie wytycznych GIS , stosowanie środki ochronnych osłaniających usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekowanie rąk.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest:
 1. zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa (najlepiej kilka na zmianę),
 2. zaopatrzyć w rękawiczki jednorazowe, chusteczki higieniczne,
 3. przygotować dziecko do przestrzegania procedur, regulaminów obowiązujących w szkole w celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem koronawirusem
 4. zapewnić dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową
 5. ograniczyć przebywanie dziecka w szkole, w tym w świetlicy do niezbędnego minimum
 6. dziecko, które zostało odebrane przez rodzica, opiekuna ze szkoły, opuściło szkołę danego dnia, nie może w tym dniu powtórnie wrócić na zajęcia świetlicowe (pod opiekę nauczycieli świetlicy),
 7. przestrzegać wyznaczonych stref oczekiwania dla rodziców,
 8. podać aktualne dane, w tym numer telefonu i odbierać informacje od dyrektora lub pracownika szkoły, sprawdzać informacje przekazywane za pośrednictwem dziennika Librus
 9. stosować się do wyznaczonych godzin przyjęć interesantów, poza godzinami przyjęć należy wcześniej telefonicznie uzgodnić termin spotkania odpowiednio z pracownikiem sekretariatu, księgowości lub nauczycielem
 10. respektować polecenia pracowników szkoły w zakresie przestrzegania procedur
 11. dokonywać opłat za pomocą przelewu bankowego
 12. bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły (za pośrednictwem sekretariatu) jeżeli w domu ucznia stwierdzono zachorowanie na Covid -19.
 • W przypadku otrzymania wiadomości ze szkoły o podejrzeniu choroby u dziecka, rodzic obowiązany jest do odbioru dziecka w ciągu 1 godziny od uzyskania powiadomienia. Rodzic obowiązany jest również do powiadomienia szkoły o decyzji lekarza i stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 1. Nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi
 • Nauczyciele i pracownicy obsługi zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad epidemiologicznych i wytycznych GIS w okresie pandemii.
 • Każdy pracownik w razie potrzeby zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) oraz posiada nieograniczony dostęp do płynów dezynfekcyjnych
 • Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
  1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażania środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych;
  2. osłaniać ust i nos podczas kasłania i kichania ,
  3. dezynfekować ręce po wejściu do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;
  4. informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u siebie, innych pracowników lub uczniów;
  5. zachowywać dystans  społeczny minimum 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi, w każdej przestrzeni szkoły;
  6. wyjaśniać uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzegania zasad higieny w związku z zagrożeniem COVID-19;
  7. po każdej lekcji wietrzyć pomieszczenie;
  8. przestrzegać procedur postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19;
  9. stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  10. Pracownicy pomocniczy – intendent, konserwator oraz personel kuchenny ograniczają kontakt z dziećmi oraz nauczycielami;
  11. Pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe, dezynfekcyjne i sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS, stosując środki ochrony osobistej oraz przestrzegając zasad utylizacji.

 

 1. Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym
 • Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, tj. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Każda grupa dzieci powinna przede wszystkim przebywać w wyznaczonej i stałej sali (jeśli zajdzie taka potrzeba, ze względów organizacyjnych w godzinach 7:00-8:00 oraz 16.30-17.00 dzieci z obu grup mogą przebywać we wspólnej Sali z zachowaniem dystansu i ochroną nosa i ust).
 • Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) muszą być umyte lub zdezynfekowane po każdych zajęciach.
 • Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonej strefy przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
  1. dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe
  2. wchodzi tylko 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi;
  3. obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m
  4. należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
  5. czas pobytu rodzica w szkole powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 • Dziecko nie powinno przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości dzieci będą korzystały z zajęć i pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 • W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami dziecka należy podać nauczycielkom aktualne dane adresowe i numery telefonów
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

 1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego
 • Przy wejściu do sali gimnastycznej lub hali obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 • Dzieci korzystają z szatni wf w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy ( skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 • Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
 • Obowiązkowo przed i po każdej lekcji wf uczeń myje ręce wodą z mydłem.
 • Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
 • Zajęcia na basenie są czasowo odwołane.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. elementy sztuki walki, koszykówka, piłka ręczna). Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe i atletyka terenowa).
 • W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, hali, których nie można skutecznie umyć , uprać lub dezynfekować ( np. szarfy, woreczki) zostały usunięte lub uniemożliwiony został do nich dostęp.
 • Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane zgodnie z zaleceniami.

 

 1. Korzystanie z biblioteki szkolnej
 • Działalność biblioteki podczas ogłoszonego stanu pandemii będzie ograniczała się do wypożyczania/zwrotu podręczników i lektur oraz udostępniania zamówionych wcześniej książek.
 • W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba. W przypadku, gdy pod opieką nauczyciela biblioteki czasowo będzie kilkoro uczniów (np. podczas zajęć religii), należy ich pobyt zorganizować tak, aby zachować dystans społeczny, a uczniowie z różnych grup nie przebywali w tej samej części biblioteki.
 • Czytelnik może przebywać w bibliotece przez czas niezbędny do zwrotu/wypożyczenia książki.
 • Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wejście do biblioteki.
 • Przebywającym w bibliotece zaleca się noszenie masek lub przyłbic ochronnych.
 • Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych. Wypożyczane książki podawane będą wyłącznie przez pracownika biblioteki.
 • Każda zwrócona książka będzie poddana 72-godzinnej kwarantannie. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone.

 

 1. Praca świetlicy szkolnej
 • Świetlica będzie czynna w godz. 7:00 – 17:30, od poniedziałku do piątku.
 • Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Opieka świetlicowa realizowana jest w wyznaczonych salach lekcyjnych klas I-III oraz sali świetlicy. Przed przejściem dzieci do sal są one dezynfekowane.
 • Sale są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej stałej sali pod opieką tych samych wychowawców.
 • Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy stolikach w stałych miejscach.
 • Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są dezynfekowane po dniu pobytu dziecka.
 • Podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole przyborów i pomocy.
 • Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
 • W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować.
 • Gry stolikowe, przybory świetlicowe (piłki, skakanki, itp.) oraz sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych z których korzystali uczniowie, będą odstawiane na wyznaczone miejsce oraz regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 • Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do:
  1. przypominania uczniom, aby przestrzegali zasad, które zostały ogłoszone przez MEN, a szczególnie o myciu lub dezynfekowaniu rąk po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety oraz informowania uczniów o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie ich, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety
  2. informowania uczniów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
  3. informowania uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie,
 • Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 • Nauczyciel organizując wyjście grupy ze szkoły, powinien unikać większych skupisk na schodach i przy wyjściu głównym ze szkoły.
 • Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
 • W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, skonsultować z lekarzem i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 • Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • W szkole organizowane są zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa: rewalidacja, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, porady i konsultacje w wymiarze określonym w arkuszu organizacji szkoły.
 • Zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
  1. zajęcia i terapie odbywają się indywidualnie lub w grupach do 5 osób, w wyznaczonej, przygotowanej pod względem higienicznym sali (gabinecie),
  2. w wypadku konieczności bliskiego kontaktu z dzieckiem rekomendowane jest używanie przyłbicy przez nauczyciela, nauczyciel ma też obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych,
  3. logopedyczne badania przesiewowe prowadzi się dla dzieci z oddziałów 0- 1, które wg deklaracji rodziców były objęte w przedszkolu opieką logopedyczną lub na wniosek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / wychowania przedszkolnego lub rodziców zaniepokojonych rozwojem mowy ich dziecka,
  4. dzieci zabierane są przez specjalistę ze świetlicy szkolnej, a po zajęciach tam odprowadzane,
  5. dziecko przychodzi na terapię wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, o których zasadności decyduje specjalista,
  6. dziecko przed wejściem do gabinetu dezynfekuje ręce (z pomocą nauczyciela),
  7. dziecko jest zobowiązane posiadać maseczkę lub przyłbicę (rekomendowaną w przypadku zajęć logopedycznych),
  8. dziecko wykazujące objawy infekcji nie zostanie przyjęte na terapię.
 • Organizacja kontaktów z rodzicami/opiekunami:
  1. spotkania odbywają się po uprzednim telefonicznym umówieniu się ze specjalistą (bezpośrednio lub za pośrednictwem sekretariatu szkolny),
  2. zasadą są spotkania z jednym rodzicem / opiekunem dziecka, o konieczności spotkania z obojgiem rodziców decyduje nauczyciel specjalista,
  3. umówiony rodzic/opiekun czeka na specjalistę w wyznaczonym miejscu (hol nowej lub głównej części szkoły), razem idą do wyznaczonego gabinetu,
  4. w przypadku spodziewanego spóźnienia na spotkanie dłuższego niż 5 minut rodzic zobowiązany jest o poinformowaniu o tym fakcie z wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku spotkanie przepada i należy umówić się na inny termin,
  5. rodzic jest zobowiązany posiadać maseczkę lub przyłbicę, przed wejściem do gabinetu rodzic dezynfekuje ręce,
  6. po zakończonej rozmowie rodzic/opiekun samodzielnie wychodzi ze szkoły.

 

 1. Organizacja żywienia w okresie pandemii
 • Szkoła prowadzi żywienie w formie obiadów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Personel kuchenny ma ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego i wytycznymi GIS.
 • Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do rąk oraz czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Kuchnia prowadzi zmianowe wydawanie posiłków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
  1. przed wejściem do stołówki, uczniowie obowiązkowo myją i dezynfekują ręce,
  2. w stołówce zajęte może być co drugie miejsce,
  3. stosuje się wielorazowe naczynia i sztućce, które są myte w zmywarce i wyparzane,
  4. z obszaru stołówki usunięte są dodatki (wazoniki, serwetki, przyprawy itp.),
  5. przy stołach, w miarę możliwości organizacyjnych siedzą uczniowie z jednej grupy,
  6. dania i produkty oraz sztućce podawane są przez osobę do tego wyznaczoną, nie używa się wspólnych pojemników na sztućce i produkty (np. pieczywo).
 • Posiłki wydawane są zmianowo, w wyznaczonych dla danej grupy godzinach (od godz. 11:00 do 14:30). Uczniowie spożywają obiad zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
 • Po każdej grupie obiadowej stołówka jest wietrzona, stoły i poręcze dotykowe są
 • Podczas spożywania obiadów pełnione są dyżury nauczycieli.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dzieci.
 • Do pracy może przystąpić wyłącznie pracownik zdrowy. Pracownik, u którego wystąpiły niepokojące objawy chorobowe poza pracą powinien pozostać w domu, powiadomić pracodawcę, i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999, 112 lub NFZ– 800 190 590,
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem, należy niezwłocznie:
  1. odsunąć go od wykonywanych obowiązków, wstrzymać realizację zajęć (izolacja)
  2. powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną,
  3. zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego,
  4. miejsce i obszar, w którym poruszał się pracownik, poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji,
  5. ustalić listę osób kontaktujących się z nim w pracy.
 • Nauczyciel, który przyjmując dziecko do grupy, zauważy u niego symptomy chorobowe, ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Dziecko to powinno zostać odizolowane w wyznaczonym miejscu pod opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela (pracownika). O odmowie przyjęcia dziecka na zajęcia nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka.
 • Dziecko, które podczas pobytu w szkole, zgłasza lub przejawia niepokojące objawy chorobowe, należy odizolować od pozostałych dzieci w wyznaczonym miejscu (izolatka) w odległości minimum 2 m od innych osób (opiekunów).
 • Jeżeli rodzice dziecka wyrazili zgodę, należy dokonać pomiaru temperatury ciała i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • Uczeń będący w izolacji w szkole jest pod opieką nauczyciela zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub innego wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, pielęgniarki szkolnej.
 • Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko z objawami chorobowymi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednej godziny od powiadomienia.
 • Ze zdarzenia sporządza się notatkę służbową i przekazuje ją niezwłocznie do dyrektora szkoły.

 

 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej
 • W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej w godzinach 8.30 – 15.30. W gabinecie dyżuruje pielęgniarka szkolna.
 • Do zadań pielęgniarki należy przede wszystkim udzielanie uczniom i pracownikom doraźnej pomocy przedmedycznej oraz prowadzenie działań profilaktycznych, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
 • Pielęgniarka szkolna w żadnym wypadku nie zastępuje kontaktu z lekarzem, nie decyduje o tym czy dziecko jest chore i na co, nie decyduje o izolacji domowej dziecka czy pracownika.

III. Zmiana organizacji po wydaniu zaleceń o konieczności ograniczenia  pracy szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 • Szkoła funkcjonuje w systemie stacjonarnym (wariant A) do czasu wydania innych decyzji przez odpowiednie organy i dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły może wydać decyzje o funkcjonowaniu szkoły w wariancie B lub C za zgodą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • Wariant B:
  1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły.
  2. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.
  3. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
  4. Szczegółową organizację szkoły w systemie mieszanym określi dyrektor szkoły uwzględniając wydane zalecenia oraz sytuację epidemiologiczną i organizacyjną szkoły. O organizacji pracy szkoły w tym okresie bezzwłocznie poinformuje pracowników, rodziców i uczniów.
 • Wariant C
  1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w szkole.
  2. Organizację pracy szkoły w tym okresie opisuje rozdział IVa Statutu szkoły. Szczegółowe zalecenia i formy pracy zostaną podane do wiadomości uczniom, rodzicom i nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny oraz platformę Office 365.

 

Data dodania: 2021-01-15 11:47:04
Data edycji: 2021-01-15 11:54:07
Ilość wyświetleń: 636

Szkoła to miejsce, w którym się uczymy

 

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook